Komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej

Ze względu na różnorodność przeprowadzanych reakcji chemicznych, syntetyzowanych produktów oraz łatwość kierowania procesami mikrobiologicznymi, mikroorganizmy są powszechnie wykorzystywane w biotechnologii. Podczas laboratoryjnej pracy z użyciem mikroorganizmów należy zachować szczególną ostrożność. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, środowisku, jak również ochrona produktu lub procesy przed wpływem szkodliwych czynników. W związku z tym stosuje się m.in. dygestoria.

Klasyfikacja komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej

Komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej oznacza się pochodzącym od anglojęzycznej nazwy Microbiology Safety Cabinet symbolem MSC. Można zaliczyć je do jednej z trzech klas. Komory MSC typu I charakteryzują się otworem w ścianie czołowej, przez który pracownik może wykonywać czynności we wnętrzu komory, na powierzchni stołu roboczego. Służą one do ochrony pracownika oraz kontroli wydostawania się zanieczyszczonego makrocząsteczkami powietrza. Dzieje się tak poprzez ukierunkowanie przepływu powietrza do wnętrza komory oraz filtrację powietrza wylotowego. MSC typu II podobnie jak MSC typu I posiadają otwór w ścianie czołowej. Oprócz ochrony laboranta i atmosfery laboratorium, MSC typu II służą także do zminimalizowania zanieczyszczenia krzyżowego. Komory MSC typu III mają całkowicie zamkniętą przestrzeń roboczą. Pracownik jest oddzielony od miejsca pracy fizyczną barierą, np. rękawicą mechanicznie przymocowaną do ściany komory. Do komory dostarcza się w sposób ciągły powietrze filtrowane. Powietrze wylotowe poddawane jest obróbce, mającej na celu zapobiegniecie uwalniania się mikroorganizmów.

Przykładowe wyposażenie komory

Komora laminarna posiadająca II klasę czystości biologicznej powietrza zabezpiecza produkt, użytkownika oraz wnętrze laboratorium. Dodatkowo, według standardów czystości powietrza, przestrzeń komory jest wolna od bakterii, zarodników grzybów oraz zanieczyszczeń pyłkowych. Zazwyczaj jest ona wyposażona w rozbudowany system kontrolny i alarmowy oraz pełną i automatyczną kalibrację parametrów pracy. Ponadto komora zaopatrzona jest standardowo w lampę bakteriobójczą UV, oświetlenie przestrzeni roboczej, wstępny filtr przeciwkurczowy, zawór próżni lub gazu oraz gniazdo elektryczne na tylnej ścianie. Przednia szyba wykonana z hartowanego szkła, może być dowolnie przesuwana w linii góra-dół.